Od 25 maja 2020 r. działa koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy firmie Energo-Complex. W kole zasiada 16 członków stowarzyszenia. Prezesem koła jest Robert Kubicki.

Na zdjęciu: Zarząd koła SEP przy Energo-Complex. Od lewej: Adam Ossowski, Robert Kubicki (prezes), Elżbieta Haładyn (skarbnik), Paweł Molenda i Karol Choroba (sekretarz).

11 lutego 2021 r. z rąk Jana Kapinosa, prezesa oddziału gliwickiego SEP koło otrzymało medal im. prof. Lucjana Nehrebeckiego.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec XIX wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich zmieniło w 1928 roku statut oraz nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich i stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. Działające mniejsze stowarzyszenia elektryków z własnej inicjatywy rozwiązały się, umożliwiając scalenie działalności i członkostwa. W 1929 roku nastąpiło włączenie do Stowarzyszenia Elektryków Polskich członków Stowarzyszenia Radiotechników Polskich, a w 1939 roku Związku Polskich Inżynierów Elektryków i Stowarzyszenia Teletechników Polskich.

Cele SEP są następujące:
1) propagowanie wykorzystywania elektryki dla wszechstronnego,
zrównoważonego rozwoju Polski, w tym wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
2) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki oraz w dziedzinach pokrewnych;
3) popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców – szczególnie polskich, dbałość o zabytki techniki, pamięć jej twórców, w tym o ich pomniki i groby;
4) działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie: wytwarzania,
przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we
wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
5) działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego;
6) oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej;
7) działanie na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego elektryków poprzez ustawiczne doskonalenie kwalifikacji: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, co oznacza kształtowanie własnego rozwoju oraz odpowiedzialne uczestniczenie w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania; kształtowanie etyki zawodowej elektryków;
8) rozpowszechnianie w społeczeństwie – szczególnie wśród młodzieży – wiedzy specjalistycznej, kultury technicznej i ekologicznej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, w tym promowanie poszanowania energii;
9) integrowanie środowiska elektryków i tworzenie przyjacielskich więzi członków stowarzyszenia;
10) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym
z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków;
11) ochrona zawodu i interesów członków SEP.

DANE KONTAKTOWE KOŁA SEP PRZY FIRMIE ENERGO-COMPLEX:

adres: 41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Lotników 9
telefon: 32 775 67 11, 32 775 67 00
Prezes: mgr inż. Robert Kubicki
e-mail: robert.kubicki@energo-complex.pl
telefon: 601 356 751

Więcej informacji: Oddział Gliwicki SEP

Cały statut Stowarzyszenie Elektryków Polskich dostępny jest pod poniższym adresem

Aktualności: