ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Sprawdź odporność elektroprosumencką
Twojej firmy

Sprawdź odporność elektroprosumencką
Twojej firmy

Od audytu przez projekt po realizację

Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego wcale nie jest tak duża, na jaką liczy każdy odbiorca. Energia elektryczna jest obecnie dostarczana po cenie, która nie wynika z kosztów produkcji, ale z polityki danego rządu, sytuacji geopolitycznej oraz wielu innych czynników również tych związanych ze spekulacją rynkową.

Pojawia się zatem konieczność budowania tzw. odporności elektroprosumenckiej, która wynika z odmiennych założeń, niż to, co proponuje istniejący system energetyczny.

To elektoprosumenci pokrywają swoje potrzeby energetyczne w stopniu, który jest opłacalny, z punktu widzenia kosztów i efektów końcowych. Instalowanie źródeł OZE powinno być inspiracją do wprowadzenia rozwiązań elektroprosumenckich, lokalnych, odpornych na wahania koniunkturalne istniejącego systemu energetycznego.

Będzie to prowadziło do kształtowania się i rozwoju nowego rynku elektroprosumenckiego. W ten sposób chcemy pomóc w budowaniu odporności elektroprosumenckiej.

Odporność ta to budowanie własnej efektywności energetycznej. Nasz model to

  • budynki pasywne,

  • wytwarzanie ciepła za pomocą pomp ciepła,

  • dobór odpowiednich źródeł energii elektrycznej z OZE

  • magazyny energii.

 

W konsekwencji tak zbudowanego modelu elektroprosument będzie dokupywał tylko brakującą ilość energii elektrycznej lub osiągnie samowystarczalność energetyczną.

Naszym zdaniem jednak największe praktyczne znaczenie nie mają indywidualne osłony elektroprosumenckie, a osłony kontrolne obejmujące zbiory elektroprosumentów. Są to na przykład jednostki samorządu terytorialnego. Chcemy zatem inspirować do elektroprosumenckich rozwiązań technicznych.

W ich ramach proponujemy:

  • wykonanie audytu odporności elektroprosumenckiej, umożliwiającego optymalny wybór koncepcji gospodarki elektroprosumenckiej;

  • projekt i wykonanie struktury osłony OSP;

  • wdrażanie procesów prowadzących do osiągnięcia uzasadnionej ekonomicznie osłony

Dzielimy się naszym doświadczeniem

Grupa Energo-Complex od prawie 25 lat zajmuje się kompleksową obsługą klientów w obszarze nisko kosztowego wydłużania czasu życia transformatorów energetycznych. W ostatnich latach Grupa opracowała nową strategię biznesową wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom coraz większej liczby klientów. Jest to strategia wpisująca się w cele zrównoważonego rozwoju ustanowione w Paryżu w 2015 r. przez ONZ, którymi są: czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy, godna praca, odpowiedzialna produkcja i odpowiedzialna konsumpcja oraz neutralność klimatyczna.

Aby wpisać się w globalny trend Zarząd spółki Energo-Complex rozpoczął proces inwestycyjny związany z budową nowoczesnego warsztatu rewitalizacji transformatorów z ograniczonym śladem węglowym. Budowa warsztatu powiązana została z budową odporności elektroprosumenckiej całej Grupy. Mianowicie, już w pierwszej fazie projektu nowopowstały budynek został wyposażony w mikro-instalację wytwórczo-magazynową – obejmującą źródło fotowoltaiczne (PV) 25,8kW pp  z magazynem 23.1 kWh oraz drugą 49.99 kW pp z magazynem 138.5 kWh – zdolną do pracy off-grid.

Praktyka dnia codziennego pokazała, że w przypadku tej prostej instalacji w okresie wiosenno-letnim można uzyskać wysoki (uzasadniony rachunkiem ekonomicznym) poziom odporności elektroprosumenckiej (OEP) Grupy, wynoszący do 100 proc. Taki wynik zainspirował Grupę do rozszerzenia swojej oferty biznesowej. Jest to rozszerzenie polegające na realizacji pakietu usług zwiększających odporność elektroprosumencką klienta do pożądanego ekonomicznie poziomu.

Co to jest OEP?

W dużym uproszczeniu odporność elektroprosumencka zapewnia to, czego już nie zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Za bezpieczeństwo energetyczne odpowiedzialne są, w obecnym państwowo-korporacyjnym porządku ustrojowym energetyki, dominujące sektory energetyczne: elektroenergetyczny, ciepłowniczy, paliw transportowych, górnictwo i gazownictwo. Odporność elektroprosumencka jest w takiej sytuacji tym, co buduje sobie obecny odbiorca energii kompensując krok po kroku deficyty bezpieczeństwa energetycznego aż do osiągniecia racjonalnego poziomu samowystarczalności energetycznej. Osiąga to stosując racjonalną sekwencję działań: poprawia przede wszystkim swoją efektywność energetyczną (pasywizuje budynki), elektryfikuje wytwarzanie ciepła (korzysta z pompy ciepła), elektryfikuje transport (zmienia samochód na elektryczny), zwiększa efektywność wykorzystania energii), wreszcie instaluje odpowiednio dobrane źródła energii elektrycznej OZE i magazyny energii we własnej osłonie elektroprosumenckiej, dokupując z KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) jedynie brakującą ilość energii elektrycznej.

Co daje OEP?

Zapewnia obniżenie kosztów ogólnego zaopatrzenia energetycznego, a przede wszystkim energii elektrycznej, co jest odpowiedzią na galopujący wzrost cen tej energii powodowany
kryzysem energetycznym (wzrost cen, który wymknął się spod kontroli mechanizmów bezpieczeństwa energetycznego).

Zapewnia możliwość ograniczenia mocy umownej (zamówionej), co jest szczególnie istotne w przypadku gdy odbiorca energii elektrycznej wykorzystuje urządzenia o dużym chwilowym
poborze mocy.

Zapewnia możliwość przejścia do pracy wyspowej w przypadku zaniku napięcia sieciowego (braku zasilania z sieci rozdzielczej KSE

Co to jest osłona elektroprosumencka?

Osłona elektroprosumencka określa granicę środowiska (technicznego, biznesowego i prawnego) elektroprosumenta, na której wchodzi on w relacje ze schodzącym środowiskiem obecnej energetyki paliw kopalnych oraz ze wschodzącym środowiskiem rynków elektroprosumeryzmu. Tę formalną, precyzyjną definicję da się zilustrować praktycznymi przykładami.

Jest to abstrakcyjna (pomyślana) osłona, w której funkcjonuje elektroprosument (posiadający podmiotowość prawną), i w której realizuje on strategię równoważenia (bilansowania) wszystkich swoich potrzeb energetycznych. Największe praktyczne znaczenie ma osłona kontrolna na rynku energii elektrycznej. Wyeliminowanie przepływów (jednokierunkowych i dwukierunkowych) energii elektrycznej przez przyłącze na tej osłonie oznacza w szczególności pełną autonomizację elektroprosumenta względem KSE.

Zamów audyt

tel. 603 857 466