ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. ul. Lotników 9, Piekary Śląskie

+48 32 775 67 00

zamów remont transformatora

Posiadany sprzęt pomiarowy i mobilne układy zasilania umożliwiają wykonywanie pomiarów WNZ na miejscu zainstalowania transformatora przy zasilaniu sieciowym lub z zewnętrznego mobilnego układu zasilającego. Pomiary takie najczęściej wykonuje się wtedy, gdy występują uzasadnione przesłanki np. w wynikach analizy chromatograficznej, w postaci zawartości gazów rozpuszczonych w oleju wskazujących na obecność WNZ. Wykonanie pomiarów WNZ przy wykorzystaniu łącznie dwóch metod pomiarowych (metody elektrycznej i UHF) umożliwia określenie wielkości WNZ, intensywności, a także wskazanie uzwojenia, którego problem dotyczy. Chcąc przeprowadzić dokładniejszą lokalizację miejsca występowania WNZ, można zastosować również jednoczesny pomiar WNZ metodą EA.

Inną ważną przesłanką do wykonania pomiarów WNZ jest wykonywanie prac remontowych na miejscu zainstalowania. Nawet stosunkowo proste prace remontowe, takie jak wymiana izolatorów przepustowych czy remont podobciążeniowego przełącznika zaczepów z klatką wybierakową nie są wolne od ryzyka uszkodzenia elementów układu izolacyjnego, zanieczyszczenia oraz zawilgocenia elementów części aktywnej transformatora. W praktyce eksploatacyjnej występowały przypadki awarii transformatorów po przeprowadzonych remontach. Awarie te nie występowały od razu po podaniu napięcia, ale zazwyczaj w pierwszych 72 godzinach po uruchomieniu. W tych przypadkach wykonanie podstawowych prób pomontażowych nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Usunięcie takich awarii jest dodatkowo związane z bardzo dużymi kosztami i utrudnieniami eksploatacyjnymi dla właściciela jednostki. Istnieje zatem uzasadniona ekonomicznie i możliwa do realizacji technicznie konieczność weryfikacji wykonywanych prac remontowych za pomocą systemów umożliwiających pomiar WNZ na miejscu zainstalowania.

Wykorzystując funkcję pomiarową urządzenia dokonujemy zapisu sygnałów ze wszystkich torów pomiarowych równocześnie. W oknie graficznym programu istnieje możliwość bieżącej obserwacji mierzonych sygnałów i odczytu ich wartości. Po zakończeniu pomiarów zapisane pliki mogą być poddane szczegółowej analizie za pomocą oprogramowania.

Rys. 5. Widok okna programu do analizy wyników pomiarowych.

Za pomocą oprogramowania możliwa jest analiza sygnałów generowanych przez WNZ przy jednoczesnej eliminacji sygnałów zakłócających, których poziom na stacji elektroenergetycznej jest zazwyczaj wysoki. Bardzo istotny wpływ na możliwość ograniczenia zakłóceń ma także równoczesne wykorzystywanie pomiarów metodą UHF. Sonda UHF znajdująca się w środku metalowej kadzi transformatora nie jest narażona na oddziaływanie czynników generujących zakłócenia na zewnątrz jednostki (metalowa kadź transformatora ekranuje zakłócenia zewnętrze na zasadzie klatki Faradaya). Połączenie tych dwóch metod pozwala na skuteczne ograniczenie wpływu zakłóceń zewnętrznych i uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarowych. Ponadto na podstawie wyników pomiarowych uzyskanych jednocześnie z wszystkich trzech faz transformatora umożliwia wskazanie uzwojenia, w którym występują defekty generujące WNZ.